Voorwaarden gebruik website en disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (de toegang tot en het gebruik van) alle webpagina’s van de website www.beterbedholding.com (hierna: "de website”). Door de website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. Op de website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Deze website, de inhoud daarvan en de informatie op deze website wordt aangeboden op 'AS IS'-basis, dat wil zeggen zonder enige garantie aangaande de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid daarvan. U kunt daaraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. Beslissingen die u op grond van (de inhoud van of informatie op) deze website neemt, vallen uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Het voorgaande geldt uitdrukkelijk ook voor eventuele financiële informatie en toekomstgerichte uitspraken op deze website of in documenten of jaarverslagen die via deze website worden verstrekt, zoals financiële prognoses, (financiële) doelstellingen en prognoses ten aanzien van toekomstige resultaten. Toekomstgerichte uitspraken, prognoses en doelstellingen zijn gebaseerd op actuele verwachtingen en aannames over verwachte ontwikkelingen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de Beter Bed Holding N.V. en/of haar dochter- of gelieerde ondernemingen. Het zijn geen (historische) feiten, noch zijn het garanties voor toekomstige prestaties. Doordat de toekomstgerichte uitspraken, prognoses en doelstellingen risico’s en onzekerheden bevatten, zijn er belangrijke factoren die de uiteindelijke resultaten wezenlijk kunnen doen afwijken van de resultaten zoals weergegeven of gesuggereerd, zoals prijs- en andere vormen van concurrentie, consumptieniveaus, kosten, valutakoersen, rentetarieven, juridische, fiscale en andere ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, politieke, economische en sociale omstandigheden en nieuwe of gewijzigde prioriteiten. Beter Bed Holding N.V. en/of haar dochter- of gelieerde ondernemingen kunnen dan ook niet waarborgen dat de toekomstgerichte uitspraken, prognoses en doelstellingen correct zullen blijken.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Beter Bed Holding N.V. en haar dochter- of gelieerde ondernemingen hebben geen controle of zeggenschap over de inhoud van deze websites.

De verzender van enige communicatie aan deze website, of anderszins aan de eigenaars van deze website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Beter Bed Holding N.V. en haar dochter- of gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook - daaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade (zoals vertragingsschade en winstderving), schade als gevolg van het verlies, onbruikbaar worden of beschadiging van bestanden of gegevens en schade als gevolg van virussen of onrechtmatig gebruik van de website door derden - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (de inhoud van) de website, het onvermogen om gebruik te maken van de website, het gebruik of de prestatie van software of documenten, de levering of niet- levering van diensten, het gebruik van cookies op deze website, het gebruik van links naar websites van derden of het gebruik en/of raadpleging van de hiervoor bedoelde financiële informatie, toekomstgerichte uitspraken, jaarverslagen, financiële prognoses, (financiële) doelstellingen en prognoses ten aanzien van toekomstige resultaten.

Deze website en alle onderdelen daarvan - inclusief afbeeldingen, merken, handelsnamen, logo’s, teksten, databanken, grafische weergaven, buttons en software - zijn eigendom van Beter Bed Holding N.V. of haar licentiegevers. Beter Bed Holding N.V. en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor die daarop rusten, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten. Het is niet toegestaan om deze website of enige gedeelte daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beter Bed Holding N.V. openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te vragen of te hergebruiken, te downloaden of op te slaan, behoudens voor zover dit nodig is voor een rechtmatig gebruik van de website.

Beter Bed Holding N.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien. U bent gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waaraan u zich dient te houden.

© Beter Bed Holding N.V.